Veikla


Pagrindinis centro tikslas – padėti asmenims nuo 18 m., turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruotis į visuomenę, gerinti jų gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius.

Centro misija - teikti profesionalias kokybiškas socialines paslaugas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, tenkinant jų individualius poreikius.

Centro vizija - užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų aukštą kokybės lygi, tenkinantį klientų poreikius ir lūkesčius.

Veiklos pobūdis:

Informacijos ir konsultacijų socialinių paslaugų klausimais teikimas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose.

Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis.

Socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas.

Pagalbos į namus paslaugos organizavimas ir teikimas.

● Dienos socialinės globos paslaugų įstaigoje organizavimas ir teikimas.

● Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.

● Sveikatos priežiūros paslaugos:
- kineziterapeuto; 
- bendrosios praktikos slaugytojo.

Specialiojo transporto paslaugos asmenims, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos centre ir asmens namuose, teikimas.

Puslapis "Veikla" atnaujintas 2018-02-02