Pagalba į namus


PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (PARSISIŲSTI)

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS (PARSISIŲSTI)

Pagalba į namus teikiama šiems asmenims:

1. Vieniems gyvenantiems asmenims nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

2. Šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius asmenis nuo 18 metų, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmuo (jo įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta pagalba į namus, kreipiasi į Centrą ir pateikia:  

• užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti  formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;

užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);

esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.


2019-10-01 duomenimis pagalbos į namus paslaugų laukiančių eilėje skaičius-15.


Puslapis "Pagalba į namus" atnaujintas 2019-10-02