Naujienos

2016-02-22 09:02:39

Užgavėnės (Panevėžio g. 2)

Užgavėnės – sena  liaudiška šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Vasario 9 d. mūsų įstaigoje buvo švenčiama ši puiki di­de­lė džiaugs­mo, juo­ko, links­mu­mo, įvai­riais pa­pro­čiais, apei­go­mis api­pin­ta šventė. Jau nuo pat ry­to centre prasidėjo šurmulys  – vie­ni bly­nus ke­pė, kiti persirenginėjo gražiausiomis kaukėmis, kurias pasigaminome patys. Šį kartą persirengėlių komanda buvo labai didelė: jaunavedžių pora, ožys, varguolis, raganos, čigonai, lašininis, kanapinis, velnias, muzikantai, gydytoja, kuri gydė visus stebuklingu eleksyru.
Visi jaunuoliai ir darbuotojai noriai įsitraukė į užgavėnių šurmulį. Mes  linksmai šo­kom, dai­na­vom, kėlėm triukšmą įvairiais muzikiniais instrumentais, žai­dė­me žai­di­mus, vai­ši­no­mės blynais,saldainiais, sausainiais, gira. Vėliau stebėjome įnirtingą Lašininio ir Kanapinio kovą.
Triukšmingai šokant, trypiant žiemą išvijome! Su šūkiais "žiema, žiema lauk iš kiemo" palydėjome Morę, kurį su karučiu buvo išvežta į šaltus kraštus.
Nuž­van­gė­jo, nu­si­tran­kė už­ga­vė­nės, nu­si­neš­da­mos mū­sų sma­gų juo­ką, šė­lio­nes, dai­nas ir šo­kius, kad ki­tais me­tais dar links­miau jas su­tik­tu­me, kad vai­šių sta­las bū­tų gau­ses­nis, bly­nai sto­res­ni, laši­nių pal­tys di­des­nės.